Hét - Tanács

A hármas fonál

Jean és Allen nagyon kellemetlen döntés előtt álltak. Jean bátyja és só- gornője Chicagóból Floridába költözött. Pénzügyi nehézségeik támadtak Chicagóban, így a bank nem adott nekik kölcsönt az új otthon megvásár- lásához kézfizető kezes nélkül. Allent és Jeant kérték meg erre a szívesség- re. Jean nagyon szerette volna, ha Allen belemegy, de a férj vonakodott.

Amikor eljöttek hozzám tanácsért, arra kértem őket, olvassák el a Biblia kezességre vonatkozó verseit. Jean elolvasta a szakaszt, és így szólt: „Hát ki vagyok én, hogy Istennel vitatkozzak? Nem szabad vál- laljuk a kezességet!” Allen megkönnyebbült.

Két évre rá Jean bátyja és felesége már elvált emberek voltak és mind- ketten személyes csődvédelmet kértek. El tudjuk képzelni, micsoda megterhelést jelentett volna mindez Jean-nek és Allen-nek, ha a hite- lükre kézfizető kezességet vállaltak volna? Anyagilag ők sem tudtak volna talpon maradni.

Szerencsére annak idején elmentek és tanácsot kértek. Ez pont ellen- kezője a kultúránkban elfogadott normával, miszerint kőkemény indi- vidualista módján egyedül és félelem nélkül kell döntéseket hozzunk, és a pénzügyi stresszhelyzetekkel sztoikus szótlanságban kell megbirkóz- nunk. Ezért része a tanácskérés egészséges pénzügyi életünknek!

Salamon király saját korának meghatározó uralkodója volt. Nagy ta- pasztalatú diplomata, ugyanakkor az építkezési, hajózási és bányászati projektek vezetője, nem csoda, hogy Izráel első olyan királyának tartot- ták, „aki üzletember is volt”. Azonban Salamonra leggyakrabban mégis a valaha élt legbölcsebb királyként emlékeznek. Olyannyira, hogy ő emel- te a bölcsességet a tudomány tárgyává. A Példabeszédekben azt írja, hogy

„értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság” (8,11). Ugyanebben a könyvben találhatók Salamon gyakorlati tanácsai, miként tehetünk szert a bölcsességre: „Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!” (19,20). „A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra” (12,15).

Hol keressünk tanácsot?

A Biblia arra bátorít bennünket, hogy több forrásból is keressünk tanácsot.

A Szentírásban

A zsoltáríró mondja: „Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim” (119,24). Sőt, a Biblia a következő figyelemreméltó állítást teszi magáról: „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál ... és megítéli a szív gondolatait és szándékait” (Zsid. 4,12). Színtiszta igaz- ságnak tartom ezt. A Biblia egy élő könyv, melyet az Úr arra használ, hogy iránymutatását és igazságát közölje minden nemzedékkel. A Biblia számomra pénzügyi döntéseim első szűrője. Ha a Szentírás világos fele- letet ad a kérdésemre, nem kell tovább keresnem, mert ez a könyv Isten írott, kijelentett akarata. Ha a Biblia nem egyértelmű egy adott kérdés- ben, akkor döntésemet a sorban második tanácsforrástól teszem függővé: az Istennel járó emberek véleményétől.

Istennel járó emberektől

„Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond. Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei” (Zsolt. 37,30-31). Pál apostol is felismerte az „isteni” (értsd Isten szerinti) tanács hozományait. Attól fog- va, hogy a damaszkuszi úton megtért, soha nem volt egyedül a nyilvános szolgálatokban. Ismerte és nagyra becsülte a kívülálló vélemény értékét, mely elkísérte az egyenes és keskeny úton. Timóteus, Barnabás, Lukács vagy valaki más mindig együtt tartott vele.

Az Újszövetség soha nem használja a „szent” szót egyes számban. Min- dig csak többes számban szerepel. Valaki így írta le a keresztény életet: nem az egymástól elszakítottság, hanem az egymásra utaltság állapota. Sehol nem tárja ezt elénk világosabban az írás, mint amikor Pál Krisztus testé- ről beszél a korintusiaknak írt első levél 12. fejezetében. Mindannyiunkat ennek a testnek a különböző részeként ábrázol. Hatékony működésünk attól függ, hogy a tagok hogyan dolgoznak együtt. Más szavakkal, opti- mális működésünkhöz a többi ember segítségére is szükségünk van. Isten minden embert ellát valamilyen képességgel és adottsággal, ugyanakkor egynek sem adta meg a sikerhez szükséges összes képességet.

Házastárs. Ha házasságban élünk, elsődlegesen házastársunknál kell keresni emberi tanácsot. Férj és feleség egyek. A nők általában csodá- latosan érzékeny és intuitív természettel vannak megáldva, amely leg- többször nagyon pontos is. A férfiak általában objektíven a tényekre összpontosítanak. Férjnek és feleségnek szüksége van egymásra, hogy a helyes döntéshez megtalálják a megfelelő egyensúlyt. Úgy gondo- lom az Úrnak szintén öröme van az asszonyi „intézményben”, mint a férfi segítőtársában. Sok esetben az Úr a legtisztábban a feleségen keresztül szól a férfihoz.

Férjek, hadd legyek nyersen őszinte. Ápolnunk és aktívan keres- nünk kell feleségünk tanácsát függetlenül üzleti tapasztalatuktól vagy pénzügyi képzettségüktől! Kipróbáltam és kellemes meglepe- tés volt számomra, feleségem pénzügyi elemzései mennyire kifino- multnak bizonyultak. Habár papír szerinti végzettsége nem gazda- sági jellegű, kitűnő üzleti érzéke fejlődött ki, és döntései nagyon gyakran jobbak az enyémnél. Valóban úgy van, hogy látásmódja mindig csak gazdagított engem.

Ha feleséged tanácsát folyamatosan kikéred, egyben a tényleges pénz- ügyi helyzetről is tájékozott marad. Ez abban az esetben különösen fontos, ha a férj korábban hal meg, vagy esetleg munkaképtelenné válik. Édesapámnak komoly szívinfarktusa volt, aminek következté- ben két évig nem tudott dolgozni. Mivel hűségesen képben tartotta édesanyámat az üzlet helyzetéről, anyám be tudott lépni helyére és sikeresen tovább tudta vinni a dolgokat.

A házastárs tanácsának kikérése nagyon hasznos kapcsolatunk meg- őrzésében is, mivel a döntések következményeit is együtt fogjuk meg- tapasztalni. Ha korábban megegyeztünk egy döntés helyességében, kapcsolatunk valószínűleg akkor sem fogja megszenvedi, ha később esetleg rossz döntésnek is bizonyul.

Szülők. A szüleink tanácsát is kik kell kérnünk. A Példabeszédek 6,20 szerint „Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! ... Jártodban vezessen, fektedben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat!” Nem tudom igazán elmondani, mennyit kaptam édesapám és édesanyám tanácsain keresztül. Szüleink ren- delkeznek a hosszú évek tapasztalatainak minden előnyével. Oly jól ismernek, és mindig a javunkat akarják!

Véleményem szerint akkor is ki kell kérnünk tanácsaikat, ha még nem ismerik Krisztust vagy életükben maguk nem voltak hűséges kezelői a pénznek. Sajnos elég gyakori, hogy szülő és gyerek közt kimondatlan válaszfalak épülnek fel. Tanácsaik kikérése révén tiszte- letünket mutatjuk ki és a falon keresztül ívelő hidat építünk. Figyelmeztetésképp azért hadd álljon itt 1Móz 2,24: „Ezért a férfi el- hagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”Habár férjnek és feleségnek egyaránt kell keresnie szüleik tanácsát, a szülők tanácsát alá kell rendelni a házastársénak, különösen ha eb- ből családi konfliktus kialakulása is lehetséges.

Hívő testvérek. A lehetséges tanácsadók harmadik nagy csoportja az újjászületett hívő testvérek köre. Elképzelhető, hogy egy ilyen testvér akkor is tud óriási szolgálatot tenni nekünk, ha nem „szak- értője” a problémánknak. Ugyanakkor arra is vigyázzunk, nehogy emberek igényének próbáljunk megfelelni, őhozzájuk igyekezzünk igazodni. Mindig tegyük fel a kérdést az emberi tanács esetén: „Va- lóban Isten dicsőségét szolgálja ez a tanács, valóban Isten akaratát hallom benne?”

Az Úrtól

Mind a Biblia kutatásának, mind az Istennel járó emberek tanácsának keresése egy célt szolgál: az Úr tanácsának elkérését. Az Ézs. 9,5-ből tud- juk, hogy az Úr egyik neve „Csodálatos Tanácsos”. A Zsoltárok könyve egészen egyértelműen úgy beszél az Úrról, mint tanácsadóról. „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” – mondja az Úr (Zsolt 32,8). „Áldom az Urat, mert taná- csot ad nekem...” (Zsolt 16,7).

Az Úr tanácsát ima, az Ige olvasása és hallgatása révén lehet megis- merni. Mondd el Istennek aggodalmaidat és kérd el a világos útmutatást. Aztán csendben maradva halld meg halk hangját.

Sok tanácsadó

Arra is kell törekednünk, hogy ne csak egy ember tanácsát keressük. A Péld. 15,22 ezt mondja: „Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.” Pár oldallal arrébb pedig ezt: „Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó”(Péld 11,14).

Minél idősebb leszek és a Compass minél nagyobb küldetéssé növi ki magát, annál jobban érzem szükségét a sok tanácsadónak. Mindannyian csak korlátozott tudással rendelkezünk, és szükségünk van másokra, egyedülálló tapasztalatukra, hogy olyan szempontokat és választási le- hetőségeket kapjunk tőlük, melyeket magunktól soha nem vennénk fi- gyelembe. Az Úrtól kapott egyik legnagyobb ajándékom, hogy egy bölcs igazgatótanáccsal és egy kivételesen tehetséges munkacsapattal vett kö- rül, akiknek a tanácsai számomra felbecsülhetetlenek.

A sok tanácsadó alapelvének egy másik gyakorlati alkalmazása a kiscsoport (más néven „házi csoport”). Évekig rendszeresen jártunk össze egy kiscsoportba pár barátommal, hogy együtt imádkozzunk és megoszszuk gondolatainkat. Az évek során volt, hogy csoportunk nagyon intenzív vagy traumatikus helyzetekben találkozott. Újszülöttek érkezése, szü- lők elhalálozása, munkahely-váltás, új vállalkozás beindítása, ház vagy más nagy értékű tárgy megvétele és pénzügyi stresszhelyzetek kísérték az éveket. Ezeknek a barátoknak a segítsége nemcsak a bankszámla pozitív egyenlegén látszott meg, de jelentősen javította érzelmi és szellemi állapotunkat. Együtt örültünk egymás sikereinek. Egymást vigasztaltuk és együtt sírtunk a másikkal nehéz időkben.

Megtanultuk, hogy ha valaki fájdalmas körülmények közé kerül, na- gyon nehéz bölcs, elfogulatlan döntést hoznia. Megtapasztaltuk egy olyan baráti társaság védőhálójának biztonságát, akik a fájdalmak kö- zött is szeretni tudták egymást. Sokkal könnyebben tudjuk elfogadni az építő kritikát olyantól, akit tisztelünk, aki őszintén törődik velünk. Salamon egyik kedvenc igeversemben így magyarázza el az egymástól való függés áldásait:

Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredmé- nye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki... Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. (Prédikátor könyve 4,9-12)

Nagy döntések előtt

Bizonyos döntések fontosságuk és hosszantartó következményeik révén több figyelmet érdemelnek, mint mások. Karrierünkkel vagy ingatlan- jainkkal kapcsolatos döntéseink például sokkal tartósabban hatnak éle- tünkre, mint a többi választás legtöbbje. A Szentírás arra int bennünket, hogy várjunk az Úr tanácsára. Ha bármikor nagy döntés előtt állunk vagy a bizonytalanság érzése uralkodik el a kiválasztott úttal kapcsolat- ban, arra bátorítok mindenkit, hogy rakjon félre időt több imára, böjtö- lésre és az Ő akaratára való csendes várakozásra.

Elkerülendő tanácsok

Célunk ugyanakkor az is, hogy végső döntéseinket ne az Istenben nem hívő emberek határozzák meg. A tanácsok egy konkrét fajtáját mindenképp el kell kerüljük. „Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint...” (Zsolt. 1,1). A „boldog” szó helyén itt szó szerint „sokszorosan áldott” szerepel. A „bűnösök” azok az emberek, akik Isten iránti tisztelet nélkül élik életüket.

Véleményem szerint kérhetünk konkrét technikai segítséget példá- ul jogi vagy könyvviteli kérdésekben olyanoktól is, akik nem ismerik Istent. De ezt követően, a technikai részletek birtokában végső dönté- sünknek azon kell alapulnia, hogy az Úr a Szentíráson vagy istenfélő barátainkon keresztül mit tanácsol.

Soha ne keressük jövendőmondók vagy médiumok tanácsát

Korunkban hihetetlen mértékben terjed az ezotéria. A Biblia viszont a leghatározottabban tiltja jövendőmondók, médium vagy spiritualisták tanácsának keresését: „Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódja- tok jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek!” (3Móz. 19,31) Tanulmányozzuk a következő verseket figyelmesen: „Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert hűtlen lett az Úrhoz, és nem fogadta meg az Úr szavát. Sőt szellemet idéztetett, és azt kérdezte meg, nem az Urat kérdezte meg. Ezért ölette meg őt...”(1Krón. 10,13-14). Saulnak részben azért kellett meghalnia, mert médi- umokhoz fordult tanácsért. Nekünk távolról el kell kerülnünk minden technikát – a horoszkópot, a kártyavetést, vagy ehhez hasonló okkult dolgokat – melyeket ezek az emberek a jövendő feltárásához alkalmaznak.

Legyünk óvatosak az elfogult emberekkel

Nagy óvatossággal kell kezelnünk az elfogult emberektől származó tanácsot. Amikor pénzügyi javaslatot kapunk valakitől, tegyük fel magunknak a kérést: Milyen érdeke van ennek az embernek döntésem eredményben? Ha a tanácsadónak nyeresége vagy vesztesége származhat belőle, mindig keressünk egy második, elfogulatlan véleményt.


Start Search


Suggestions: