ÁLTALÁNOS KOORDINÁTORI ISMERETEK

Mottó: „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” (2Tim 2,2)

Bevezető gondolatok

A Compass, Isteni pénzügyek kiscsoportos koordinátorait szándékosan nem nevezzük csoportvezetőnek, vagy tanítónak. Ennek oka a tanulási folyamat sajátosságában rejlik. Minden héten a résztvevők a Munkafüzet iránymutatása alapján elvégzik otthoni feladataikat, beleértve a bibliai igeversek elolvasását és a velük kapcsolatos kérdésekre való válaszadást. A csoportfoglalkozáson mindenki megosztja, amit tanult és ez nagyban segít az egyes embereknek a tanultak elmélyítésében. A koordinátor feladata nem a résztvevők tanítása, hanem a beszélgetés megfelelő körülményeinek megteremtése. Teszi ezt azzal, hogy szeretettel fordul az emberek felé és az emberek feladatok elvégzésére való felelősség vállalalásának magasra tett a követelményével megteremti az egyéni és csoportfejlődés lehetőségét. A következőkben összefoglalásra kerülnek a legfontosabb koordinátori feladatok és csoportműködési ismeretek.

A Compass tanulmányok célja

A Compass tanulmányok elsődleges célja, hogy a résztvevők megerősödjenek Krisztusban. Lukács Evangéliuma 16,11 verse nagyon jól megmutatja az összefüggést abban, hogy a pénzhez való hozzáállásunk tükrőzi az Úrral való kapcsolatunkat: „Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit?” És mi az „igazi”? Krisztussal való kapcsolatunk.

Fontos cél minden résztvevő szembesítése azzal, hogy Jézus Krisztust fogadják el életük egyetlen urának. Ebben a pénz és a vagyon az egyik legnagyobb versenytárs, és két urat nem lehet egyszerre szolgálni, ahogy Máté Evangéliuma 6,24 verse erre jól rámutat: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Emellett cél az is, hogy a kiscsoport résztvevői között szoros kapcsolat alakuljon ki és mindenki megtanulja a pénzügyek és a vagyon biblikus kezelését, egészségesebb pénzügyi helyzetet érve el ezzel.

A koordinátor feladatai

 • Feltétel nélküli szeretet és bátorítás kimutatása: A lelki ügyekkel kapcsolatos igazságok jobban eljutnak az emberekhez, ha az szeretettel párosul. Az emberek szeretnék tudni, mennyire törődsz velük, mielőtt azzal törődnének, hogy mit tudsz te magad.
 • Az elvégzendő feladatok szeretettel való, de következetes számonkérése: Az emberek szívesebben végzik el feladataikat, ha arra szeretettel kérik meg őket.
 • A hűségesség példájának megmutatása: Lukács Evangéliuma 6,40 versében ezt olvassuk: „...de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere.” A koordinátoroknak hűségesnek kell lenniük abban, hogy korán érkezzenek meg, folyamatosan imádkozzanak a résztvevőkért, hiba nélkül tudják a megtanulandó igeszakaszokat és minden házi feladatot elvégezzenek.
 • A Compass tanulmányok előírásának követése: A Compass tanulmányok módszertana több száz sikeres kiscsoport tapasztalatán alapszik, ezért fontos annak hűséges követése.

Fontos információk a koordinátorok részére

Van néhány olyan fontos információ, amit a koordinátoroknak mindenképpen tudniuk kell annak érdekében, hogy egy sikeres kiscsoportot vezessenek. Az első ilyen dolog a kiscsoportos tanulányozás célja: A résztvevők felkészítése arra, hogy megtanulják és alkalmazzák a Biblia pénzügyekre vonatkozó tanításait annak érdekében, hogy kapcsolatuk elmélyüljön Krisztussal és szabadak legyenek az Ő szolgálatára. A második fontos tudnivaló a csoport mérete. A legjobb, ha 12 főben, mint legmagasabb létszámban kerül meghatározása, mert ennél nagyobb csoport esetében a csoportdinamika sérülhet. Fontos az is, hogy a csoportnak két koordinátora legyen külön háztartásból, hogy a helyettesítés megoldható legyen. A harmadik fontos tényező a kiscsoportos foglalkozás időtartama és időpontja. Az időtartam javasolt hossza heti kétóra, az időpont tekintetében a csoport koordinátoroknak és a résztvevőknek kell közös nevezőre jutniuk. Végül nagyon fontos, hogy a kiscsoportos foglalkozás végeztével egy kis ünnepség kerüljön megtartásra és a résztvevők részére pedig egy oklevél átadásra. A közös ünneplés és hálaadás fontos része a Szentlélek közössége megélésének. Egy gyülekezet életében ez különösen fontos lehet, amit tovább erősíthet a bizonyságtételek megtartása.

Fontos: A Compass, Isteni pénzügyek és a KEVE Társaság nem ad semmilyen befeketési vagy pénzügyi tanácsot. Senki nincsen felhatalmazva arra, hogy a Compass-ra, vagy a KEVE Társaságra hivatkozva bármilyen befektetési terméket, vagy pénzügyi szolgáltatást értékesítsen.

Végül a koordinátornak fontos feladata a kiscsoportos foglalkozás végét követően a résztvevőkkel való folyamatos törődés és támogatásának felajánlása azon az úton, amit közösen kezdtek el a Biblia pénzügyekre vonatkozó tanításai területén.

Orientációs bevezető beszélgetés

A sikeres kiscsoportos Compass tanulmányok egyik legfontosabb előfeltétele egy bevezető beszélgetés megtartása a résztvevőkkel a várható folyamat és feladatok tisztázása érdekében. A megbeszélésre ideális esetben legalább két héttel a kiscsoportos tanulmányok megkezdése előtt kerüljön sor, hogy utána a résztvevőknek legyen ideje elolvasni a „Számít a pénzed” című könyvet. A beszélgetés megtartható a már kiválasztott csoporttagokkal, de akár ismertető jelleggel a teljes gyülekezet, vagy egyéb közösség számára.

A bevezető beszélgetés fontosabb lépései:

 1. Szeretetteljes és jó hangulatú légkör kialakítása a résztvevők között.
 2. A várható házi feladatok áttekintése, mely heti kb. kétórás elfoglaltságot jelent a résztvevők számára. Ha valaki készületlenül jön a foglalkozásra, akkor meg kell kérni, hogy ne vegyen részt a beszélgetésben. A házi feladattal kapcsolatos elvárások az alábbiak:
  1. Napi házi feladat elvégzése;
  2. Napi ima a résztvevőkért;
  3. A kijelölt igeszakasz megtanulása;
  4. A heti gyakorlati feladatok elvégzése;
  5. Részvétel a kiscsoportos foglalkozásokon;
  6. Az első alkalomhoz kapcsolódó házi feladat kérdésekre való válasz megadása
 3. A kiscsoport működésének legfontosabb szabályai:
  1. A foglalkozás imával kezdődik és zárul;
  2. Az igeszakaszokat a Munkafüzetben található fordítás szerint kell megtanulni;
  3. A foglalkozás a meghírdetett időpontban kezdődik és zárul;
  4. A beszélgetéseken elhangzottakat bizalmasan kell kezelni;
  5. A résztvevők részére lehetőséget kell adni a gyakorlásra, ha később maguk is kiscsoportos koordinátorok szeretnének lenni;
  6. Senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy megossza pénzügyi helyzetével kapcsolatos információt, ez csak önkéntesen történhet;
 4. A „Számít a pénzed” című könyv és munkafüzet fizetés ellenében történő átadása és az első alkalomhoz kapcsolódó házi feladat kiadása:
  1. A „Számít a pénzed” című könyv elolvasása
  2. Az igevers megtanulása
  c.  Az első alkalomhoz kapcsolódó házi feladat kérdésekre való válasz megadása

Imabejegyzések

A résztvevők következetes imaéletének erősítése érdekében imabejegyzést használunk, ami a munkafüzet utolsó oldalán található. Minden alkalommal a résztvevők beírhatják ide és megoszthatják a többiekkel imakéréseiket, valamint az arra jött válaszokat. Az imakéréseket nem kell a pénzügyek területére szűkíteni. Minden résztvevőnek imádkoznia kell az összes résztvevőért mindennap a tanulmányok alatt. Az Úr arra használja ezeket az imákat, hogy a csoporttagokat közelebb hozza egymáshoz ezáltal.

Megfelelő koordinátori hozzáállás

A koordinátor egyik fontos feladata, hogy szeretettel legyen a résztvevők felé a foglalkozások alatt és azokon kívül is. A foglalkozások alatt a koordinátor feladata a szeretet, az alázatos odafigyelés és gondoskodás kimutatása. Óvakodni kell a „mindent tudó”, vagy kritikus hozzáállástól. A koordinátorok is tanítványok a tanítványok között és mindannyian együtt növekedünk Isten ismeretében. Fontos a bátorító és megerősítő hozzállás és a köszönet kifejezése a résztvevők kérdései után. A válaszok kerüljék a negatív és elbátortalanító megjegyzéseket és fontos a szemkontaktus fenntartása, hiszen kommunikációnk meghatározó eleme a testbeszéd. A koordinátor szervezhet valamilyen foglalkozáson kívüli alkalmat a csoport számára a kapcsolat erősítése érdekében. Fontos lehet a résztvevők munkahelyi, vagy lakóhelyi meglátogatása is és a heti kapcsolattartás is a bátorítás és a szeretet/törődés kimutatása miatt.

A beszélgetés megtartásának megfelelő vezetése

A kiscsoportos foglalkozás egyik legfontosabb előnye a megfelelő csoportdinamika fenntartása. Rossz megközelítés az, ha a koordinátorok uralják a beszélgetést és nem hagynak teret a megfelelő eszmecsere kialakulásának. A koordinátor feladata a beszélgetés megfelelő mederben tartása mellett a résztvevők bátorítása gondolataik és érzéseik megosztására. Ha valamelyik résztvevő aránytalanul hosszan beszél, akkor szeretettel, de határozottan el kell tőle venni a szót. Ha valamelyik résztvevő nem szól hozzá, akkor bátorítani kell arra, hogy elmondja véleményét és ebben kérni kell az akítvabbak támogatását is.


Start Search


Suggestions: